Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ełku


Idź do treści

Menu główne:


Struktura OśrodkaOśrodek Szkolno - Wychowawczy w Ełku jest placówką, która stwarza możliwości nauki, wychowania i opieki dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie. Dzieciom, które ze względu na obniżony poziom intelektualny, deficyty rozwojowe nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego w szkołach masowych. W Ośrodku funkcjonują: Szkoła Podstawowa ,Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna,Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy oraz internat. Do szkół w SOSW mogą uczęszczać uczniowie z lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboka niepełnosprawnością intelektualną.
Do Ośrodka uczniowie kierowani są przez Starostwo Powiatowe w Ełku na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Dzięki bardzo dobrze wykształconej kadrze pedagogicznej, specjalnym metodom i organizacji pracy placówka stwarza niepełnosprawnym wychowankom możliwość usprawniania, korygowania i kompensowania zaburzonych funkcji. Oprócz zajęć dydaktycznych i wychowawczych prowadzone są zajęcia rewalidacyjne:

* korekcyjno-kompensacyjne,
* logopedyczne,
* gimnastyka korekcyjna,
* terapia komputerowa,
* muzykoterapia,
* dydaktyczno-wyrównawcze.

Podopieczni objęci są opieką medyczną, opieką pedagoga oraz psychologa. W trudnej sytuacji rodzinnej mogą liczyć na pomoc socjalną.
Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z głębsza niepełnosprawnością, kształci  do pracy w zawodzie kucharz małej gastronomii. SOSW posiada doskonale wyposażoną pracownię informatyczną, gabinet logopedyczny, bibliotekę szkolną z centrum multimedialnym i informacyjnym, salę gimnastyczną, siłownię.

Każda sala lekcyjna wyposażona jest w najnowocześniejszy urządzenia wspomagające prowadzenie zajęć.
Sprzęt w pracowniach komputerowych został sfinansowany w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego "Pracownie komputerowe dla szkół w 2006/2007"

Dzieci spoza miasta Ełk, mają możliwość zamieszkania w internacie.

Tam mają całodobową opiekę i wyżywienie(cztery dni w tygodniu).


Powrót do treści | Wróć do menu głównego