A to Polska właśnie

 

 

 

szkolny projekt edukacyjny z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ełku

w roku szkolnym 2018/2019

 

11 listopada 2018 roku

Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę


 

Spis treści

 

1.    Wprowadzenie

2.    Cele projektu

3.    Opis projektu

4.    Harmonogram realizacji projektu

5.    Zadania dla uczniów

6.    Setna rocznica odzyskania niepodległości – przebieg uroczystości finalizującej  projekt

7.    Dokumentacja spotkań zespołu projektowego

8.    Arkusz ewaluacyjny

 

1. Wprowadzenie

 

Projekt adresowany jest do uczniów SOS-W w Ełku. Projekt pt. „A to Polska właśnie” uwzględnia wymagania podstawy programowej oraz hasła programowe programu wychowawczo- profilaktycznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 3 września do 30 listopada 2018 roku.

 

2. Cele projektu:

·   poznanie ważnych wydarzeń z historii Polski związanych z utratą niepodległości i walką  o jej odzyskanie;

·   rozwijanie postawy szacunku wobec osób, które walczyły o odzyskanie niepodległości przez Polskę;

·   rozwijanie tożsamości narodowej;

·   rozwijanie postawy poszanowania tradycji, kultury i historii własnego narodu;

·   poznanie dorobku kultury polskiej o tematyce patriotycznej;

·   rozwijanie postawy odpowiedzialności za własną ojczyznę;

·   stworzenie przestrzeni do aktywności ukierunkowanej na zrobienie czegoś dla własnej ojczyzny;

·   budzenie świadomości znaczenia takich wartości jak: wolność, niepodległość jako gwarancji bezpieczeństwa osobistego, rodzinnego;

·   rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci      i młodzieży;

·   doskonalenie sprawności analizy i interpretacji tekstów kultury;

  budzenie motywacji do poznawania języka i dbałości o kulturę języka;

  uczenie się przez działanie, doświadczanie, aktywne uczestnictwo;

  kształtowanie właściwych zachowań społecznych;

  kształtowanie umiejętności pracy zespołowej;

  integrowanie społeczności Ośrodka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

3. Opis projektu

     1.   Zadania

Opis zadania

Osoby Odpowiedzialne

Uwagi

2.   Powołanie zespołu

Powołanie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację projektu.

koordynator projektu

 

 

3.   Ramowe opracowanie przebiegu projektu

1.    Wyznaczenie celów ogólnych i szczegółowych realizowanego projektu.

2.    Określenie ram czasowych trwania projektu edukacyjnego.

3.    Ustalenie, jakie zadania będą realizowane w trakcie trwania projektu (generowanie pomysłów).

4.    Opracowanie projektu uwzględniające pomysły zespołu projektowego, np.:

·       100 wierszy na setną rocznicę odzyskania niepodległości cykl spotkań czytelniczych.

·       Udział uczniów SOS-W w Ełku w konkursie recytatorskim poezji patriotycznej zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ełku.

·       Gra edukacyjna Drogi do niepodległości.

·       Konkurs plastyczny: Symbole narodowe w różnej technice plastycznej.

·       Wykonanie kotylionów.

·       Zorganizowanie galerii prac plastycznych Różne oblicza ojczyzny.

·       Biegi 100 metrów na setną rocznicę odzyskania niepodległości.

·       Spływ dla Niepodległej.

·       Lekcja wychowawcza: Wolność to diament do oszlifowania a zabłyśnie blaskiem nie do opisania.

·       Zajęcia w zespołach edukacyjno-terapeutycznych A to Polska właśnie.

·       Piękna Niepodległa – upiększanie szkolnych terenów zieleni.

·       Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach tych, co oddali życie za ojczyznę.

·       Tydzień Tożsamości Narodowej.

·       100 rocznica niepodległości - uroczystość integracyjna finalizująca projekt Wiwat Niepodległa!.

·       Posumowanie projektu –prezentacja.

5.    Przygotowanie materiałów do publikacji.

6.    Ewaluacja projektu.

 

 

 

 

 

 

zespół projektowy

 

 

 

4.   Szczegółowe opracowanie przebiegu projektu i harmonogramu realizacji

IX

3-9

Powołanie zespołu.

koordynator projektu

 

Opracowanie projektu.

zespół projektowy

 

IX

10-16

Rozpisanie projektu.

koordynator projektu

 

Zapoznanie nauczycieli z zadaniami.

koordynator projektu

 

Zapoznanie uczniów z działaniami w ramach projektu.

wychowawcy klas

 

Piękna Niepodległa - upiększanie terenów zieleni.

I. W.

K. B.

do końca listopada

IX

17-23

Początek cyklu spotkań czytelniczych:100 wierszy na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

A. Z., D. Ż,  M S.

 

raz

w tygodniu

Spływ dla Niepodległej.

B. G., R. K.

 

IX

24-30

Konkurs plastyczny Symbole narodowe w różnej technice plastycznej.

E. K.

rozpoczęcie konkursu

X

1-7

Biegi 100 metrów na setną rocznicę odzyskania niepodległości.

 

A. D. , K. G. –D.

C. H., P. M.

 

X

8-14

Udział uczniów SOS-W w Ełku w konkursie recytatorskim poezji patriotycznej zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ełku.

K. B.

 

X

15-21

Lekcja wychowawcza dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekki: Wolność to diament do oszlifowania a zabłyśnie blaskiem nie do opisania.

Zajęcia w zespołach edukacyjno-terapeutycznych: A to Polska właśnie

A.K.

K.K.

wychowawcy klas

załączniki:

 A, B

X

22-28

Przeprowadzenie gry edukacyjnej Drogi do niepodległości.

I. T.

 

 

Zorganizowanie integracyjnego spotkania patriotycznego w Domu Opieki Społecznej.

I. T., I.  M.,  E. H., K., B. N., B.  P.,

 

XI

29-4

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach tych, co oddali życie za ojczyznę.

Zorganizowanie Tygodnia Tożsamości Narodowej.

K. G. –D., A. D.,

 

K. K., I. J., M. S.,

K. F.

 

 

 

XI

5-11

Zorganizowanie galerii prac plastycznych Różne oblicza ojczyzny.

H. W.

 

100 rocznica niepodległości - uroczystość integracyjna finalizująca projekt Wiwat Niepodległa!.

I. T., I.  M.,      E. H.,  K. F.,     B. N., B. P.,

 

Posumowanie projektu – prezentacja.

koordynator projektu

zespół projektowy

 

XI

12-25

Przygotowanie materiałów do publikacji.

zespół projektowy

 

XI

26-30

Ewaluacja projektu.

zespół projektowy

 

 

5.   Prace nad realizacją projektu

Monitorowanie prac, kontrola.

 

zespół projektowy

 

 

Gromadzenie dokumentacji, zdjęć, prac wykonanych przez uczniów.

D. I.

 

6.   Ewaluacja projektu

Wpisy do szkolnej kroniki, artykuły w prasie lokalnej, fotoreportaże i prezentacje

na stronie internetowej szkoły.

zespół projektowy

 

 

4. Harmonogram realizacji projektu

 

IX

3-9

IX

10-16

IX

17-23

IX

24-30

X

1-7

X

8-14

X

15-21

X

22-28

X/XI

29-4

XI

5-11

XI

12-25

XI

26-30

Powołanie zespołu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie przebiegu projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpisanie projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie uczniów z działaniami w ramach projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace nad realizacją projektu – działania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace nad realizacją projektu – prezentacja.

 

 

 

 

 

 

 

 

111

11.11

 

 

Ewaluacja projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zadania dla uczniów

Lp.

Zadanie

Uwagi

Materiały

1.

Czytanie tekstów o tematyce patriotycznej powiązane z ćwiczeniami językowymi.

 

Nauczyciel może wybrać własny tekst dla zespołu klasowego. Nauczyciel dostosowuje teksty do możliwości percepcyjnych uczniów. Wyboru ćwiczeń dokonuje nauczyciel

Dostępne w bibliotece książki o tematyce patriotycznej.

Antologia poezji patriotycznej dla dzieci wyd. Piotr Błaszkowski Gdańsk 2015.

2.

Interpretacje czytanej literatury: werbalna, pozawerbalna.

 

Nauczyciel w zależności od możliwości psychofizycznych uczniów decyduje o formach interpretacji.

Arkusze brystolu, przybory plastyczne.

3.

Konkurs recytatorski.

Zgodnie z regulaminem konkursu.

Teksty wierszy o tematyce patriotycznej.

4.

Uczestnictwo w lekcji wychowawczej:

Wolność to diament do oszlifowania a zabłyśnie blaskiem nie do opisania

lub zajęciach w zespołach edukacyjno-terapeutycznych:

A to Polska właśnie

 

Zaplanowane w projekcie lekcje/zajęcia wychowawcze powinny być dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów. Nauczyciele dokonają modyfikacji metod, technik, ilości przewidzianych ćwiczeń w opracowanych scenariuszach lekcji (zajęć).

Nauczyciele mogą  wykorzystać lekcje interaktywne – link obok.

Scenariusze opracowane prze osoby odpowiedzialne wraz z opracowanymi pomocami dydaktycznymi (prezentacja, tekst wiersza, karty pracy do ćwiczeń, materiały plastyczne niezbędne na etapie analizy i interpretacji utworu) zostaną przekazane nauczycielom drogą elektroniczną.

 Link do interaktywnych lekcji o tematyce patriotycznej https://klikankowo.jimdo.com/gry-dla-uczni%C3%B3w/11-polska/symbole-narodowe-%C5%9Bwi%C4%99to-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci/

5.

Zadania o charakterze sportowym.

Nauczyciele odpowiedzialni opracują regulaminy uczestnictwa w zadaniach o charakterze sportowym.

Materiały potrzebne do realizacji zadania zgodne z wytycznymi nauczycieli – organizatorów.

6.

Gra edukacyjna Drogi do niepodległości.

 

Uczniowie po zgłoszeniu się do nauczyciela prowadzącego zostaną przypisani do odpowiedniego zespołu zadaniowego zgodnie ze swoimi możliwościami psychofizycznymi.

Rekwizyty, środki dydaktyczne przygotowuje nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie gry edukacyjnej.

7.

Konkurs plastyczny: Symbole narodowe w różnej technice plastycznej

Konkurs odbędzie się zgodnie z regulaminem opracowanym przez nauczyciela organizującego.

Różnorodne materiały plastyczne wskazane  w regulaminie konkursu.

 

8.

100 rocznica niepodległości - uroczystość integracyjna finalizująca projekt Wiwat Niepodległa!..

 

W uroczystości biorą udział wszyscy uczniowie. Uczniowie i nauczyciele przychodzą na uroczystość ubrani w stroje biało- czerwone z przypiętymi kotylionami.

Dekorację będą stanowiły prace wykonane przez uczniów podczas lekcji wychowawczych (plakaty, mapy mentalne, obrazy, obiekty przestrzenne).

 

 

6. 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Przebieg uroczystości  finalizującej  projekt

Lp.

Działania

uwagi

1

Przygotowanie i aranżacja przestrzeni organizowanej imprezy integracyjnej Wiwat Niepodległa!

zespół projektowy

2.

Przebieg imprezy integracyjnej Wiwat Niepodległa!

 1.    Droga do wolności – scenka dramowa.

 2.    Polonez.

 3.    Wolność to diament do oszlifowania a zabłyśnie blaskiem nie do opisania – prezentacja.

 4.    Jak mam powiedzieć to?

 5.    Kocham Cię Polsko! – etiuda muzyczno-taneczna.

 6.    Wspólna recytacja wiersza Władysława Bełzy.

 7.    Prezentacja Kocham Cię Polsko!

 8.    Śpiewamy pieśni patriotyczne.

 9.    Wszystko to  robiliśmy dla Ciebie Polsko! – prezentacja.

10.  Śpiewamy pieśni patriotyczne.

11.  Wspólne śpiewanie Hymnu.

 

 

I. T., I. M.,  E. H.,  K. F.,  B. N.,  B. P.,

koordynator projektu

 

3.

Prezentacja efektów działań na forum szkoły.

zespół projektowy

4.

Uporządkowanie przestrzeni.

zespół projektowy

 

7.   Dokumentacja spotkań zespołu projektowego

Termin

Tematyka

Sposób dokumentowania

5.09.2018r.

Powołanie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację projektu

Ramowe opracowanie przebiegu projektu.

protokół

(Księga protokołów  zespołu samokształceniowego)

10.09.2018r

Rozpisanie projektu.

Szczegółowe rozpisanie terminów działań.

protokół

(Księga protokołów zespołu samokształceniowego)

13.09.2018r

Zapoznanie nauczycieli z zadaniami.

protokół (Księga protokołów Rady Pedagogicznej)

14.09.2018 – 30.11.2018

Monitorowanie prac, kontrola, gromadzenie dokumentacji .

 

protokół

(Księga protokołów zespołu samokształceniowego)

9. 11.2018

Posumowanie projektu – prezentacja.

zdjęcia, wpis w kronice szkoły,

12.11-25.11

Przygotowanie materiałów do publikacji.

publikacja na stronie internetowej Ośrodka

30.11.2018r.

Ewaluacja projektu – wnioski i rekomendacje.

 

protokół

(Księga protokołów zespołu samokształceniowego)


 

8.   Arkusz ewaluacyjny

A to Polska właśnie –  ogólnoszkolny projekt edukacyjny z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

1. Termin realizacji projektu

data rozpoczęcia

data zakończenia

 

 

2. Skrócony opis projektu

Rodzaj przedsięwzięcia

Opis (w punktach – zadania zrealizowane)

 

 

 

3. Liczba uczestników projektu

bezpośrednio zaangażowanych

objętych pośrednio

 

 

 

4. Uzasadnienie powodu podjęcia decyzji o realizacji projektu

 

 

 

5. Zakładane cele edukacyjne

 

 

 

 

6. Zasięg oddziaływania (Zaznacz właściwą odpowiedź.)

 

    klasa c                                               szkoła c                                           kilka szkół c

 

 7. Organizacja i przebieg realizacji zadań w ramach projektu

Rodzaj przedsięwzięcia

Opis

Trudności w realizacji zadań.

 

 

Zadania o szczególnych walorach edukacyjnych.

 

Zadania, które uczniowie ocenili jako szczególnie ciekawe.

 

Inne działania organizacyjne

 

 

8. Informacje o osobach zaangażowanych w realizację projektu

 

Liczba osób

Zadania w projekcie

Koordynator

 

 

Nauczyciele

 

 

Inni

 

 

9. Osoby współpracujące przy realizacji projektu i zasady współpracy

Partner

Nazwa

Zasady współpracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Metodyczna ewaluacja projektu

OSIĄGNIĘCIA

Cele, które udało się zrealizować:

 

 

 

 

Ocena przydatności efektów realizacji projektu dla:

uczniów

 

nauczycieli

 

szkoły

 

społeczności pozaszkolnej

 

 

11. Jakie trwałe zmiany powstały w szkole w wyniku realizacji projektu? (Refleksje)

Co można włączyć na

stałe do procesu kształcenia?

 

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi –dobre praktyki.

 

Efekty projektu, które warto wykorzystać w przyszłości -rekomendacje.

 

12. TRUDNOŚCI

Co się nie udało i dlaczego?

 

Jakie zmiany należałoby

wprowadzić w przyszłości?

 

13. Dokumentowanie realizacji projektu (Zaznacz właściwą odpowiedź.):

dzienniki lekcyjne oraz zajęć pozalekcyjnych;

 

instrukcje, załączniki, zadania, karty pracy dla uczniów;

 

system oceniania efektów pracy uczniów, kryteria oceniania;

 

ankiety;

 

dokumentacja fotograficzna/filmowa;

 

kroniki, wystawy;

 

artykuły w prasie lokalnej;

 

fotoreportaże na stronie internetowej szkoły;

 

arkusz ewaluacji projektu.

 

14. Uwagi szkolnego koordynatora:

(np. sukcesy uczniów w konkursach szkolnych, pozaszkolnych)

 

 

 

             

 

..................................................................       ...........................................................................

Koordynator szkolny                                                                      Dyrektor Szkoły

(imię i nazwisko, podpis)                                                          (imię i nazwisko, podpis)